Polityka prywatności i polityka cookies

 1. Informacje ogólne

Ochroną Państwa danych osobowych zajmuje się Adam Brzozowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „ABRI-LUX Adam Brzozowski” z siedzibą w Tłuszczu (05-240), ul. Klonowa 84, NIP: 7621013741, REGON: 550414514 (zwany dalej „Abrilux”).

Dokładamy należytej staranności by Państwa dane osobowe były przetwarzane w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa.

 1. Inspektor ochrony danych osobowych

ABRILUX wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w osobie Magdaleny Brzozowskiej.

Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się:
• listownie na adres: ul. Klonowa 84, 05-240 Tłuszcz,
• przez e-mail: marketing@abrilux.pl

 1. Jak pozyskujemy Państwa dane osobowe?

Pozyskujemy Państwa dane osobowe poprzez: dobrowolne wprowadzenie przez Państwa danych w formularzach dostępnych na stronach internetowych należących do Abrilux lub zapisywane w urządzeniach końcowych pliki cookies.

 1. Jak chronimy dane osobowe?

Jesteśmy zaangażowani w zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzanych przez nas danych osobowych. W tym celu projektujemy nasze usługi mając na uwadze Państwa bezpieczeństwo. Wdrożyliśmy stosowne procedury, polityki i środki ostrożności. Prowadzimy szkolenia w zakresie ochrony danych, ich poufności i bezpieczeństwa. Dokonujemy regularnych kontroli wprowadzanych środków ochrony pod kątem ich adekwatności dla bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych.

 1. Czy dane osobowe trafiają poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)?

Z uwagi na zawarte umowy z podmiotami zewnętrznymi, Abrilux może przekazywać dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy. Przekazywanie danych osobowych odbywa się na podstawie odpowiednich mechanizmów gwarantujących bezpieczeństwo przetwarzania danych.

 1. Jaki jest zakres pozyskiwanych danych?

Abrilux może pozyskiwać od Państwa dane w następującym zakresie:
• adres e-mail,
• imię i nazwisko,
• numer telefonu,
• firma.

Szczegółowy zakres danych pozyskiwanych w określonym celu jest każdorazowo określony na stronie internetowej Abrilux w miejscach pozwalających na pozostawienie tych danych.

 1. Wykorzystywanie danych

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w następujących celach:
• zawarcia i wykonania łączącej Państwa z Abrilux umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem platform internetowych należących do Abrilux, w tym zapewnienia poprawnej jakości usług,
• wykonania ciążących na Abrilux obowiązków prawnych, np.:
  § wystawienia i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych,
  § udzielenia odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej przepisami,
• do rozpatrywania kierowanych przez Państwa próśb, skarg i zapytań,
• wykrywania nadużyć i zapobiegania im,
• ustalenia zasadności roszczeń, obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń,
• po uzyskaniu Państwa zgody – w celach marketingowych, wysyłania newslettera, jak również w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego przez Abrilux,
• by skontaktować się z Państwem w przypadku, gdy przemawia za tym nasz prawnie uzasadniony interes.

 1. Czy Abrilux dokonuje profilowania?

Na podstawie danych dostarczonych przez użytkowników Abrilux dokonuje profilowania w rozumieniu RODO. Oznacza to, że Abrilux dostosowuje zawartość serwisów oraz komunikacji marketingowej kierowanej do użytkowników do ich preferencji.

Do profilowania będą wykorzystywane w szczególności następujące kategorie danych: informacje zawarte w plikach cookies, informacje o adresach (w tym internetowych adresach elektronicznych, z którymi łączyło się wykorzystywane urządzenie końcowe), informacje o rodzaju używanego urządzenia jak również rodzaju i wersji oprogramowania. Profilowanie może wykorzystywać zautomatyzowane przetwarzanie danych.

Profilowanie odbywa się wyłącznie na podstawie zgody użytkownika.

Zgoda na profilowanie może być odwołana w każdym czasie.

 1. Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Przechowujemy Państwa dane w zależności od celu przez określony czas:
• trwania umowy, a następnie przez okres, po którym przedawnia się roszczenie wynikające z umowy, a w przypadku dochodzenia przez Abrilux roszczeń lub zawiadamiania właściwych organów – przez czas trwania takich postępowań,
• wykonania obowiązków, np. wystawienia faktury,
• w którym przepisy nakazują przechowywać dane, np. prawo podatkowe,
• niezbędny do rozpatrzenia kierowanych przez Państwa próśb, skarg, zapytań,
• w którym Abrilux może ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku, np. otrzymać karę finansową od urzędów państwowych,
• niezbędny do dokonania oceny wiarygodności płatniczej,
• posiadania Państwa zgody, tj. aż do momentu jej wycofania,
• do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu, w razie gdy podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora.

 1. Zasady, którymi się kierujemy

Dokładamy należytej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności staramy się zapewnić by zbierane przez Abrilux dane były:
• przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty,
• zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
• adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane,
• prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane,
• przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
• przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane.

 1. Kiedy udostępniamy Państwa dane osobowe innym podmiotom?

Nigdy nie sprzedajemy posiadanych przez nas danych osobowych.

Przekazujemy Państwa dane osobowe innym odbiorcom:
• kiedy korzystamy z usług współpracujących z nami podmiotów lub naszych podwykonawców,
*Abyśmy mogli zapewnić Państwu najwyższy poziom świadczonych usług, możemy korzystać z usług innych firm, powierzając im przetwarzanie Państwa danych osobowych w naszym imieniu. Dbamy jednocześnie o to, aby Państwa dane osobowe były traktowane tak, jak gdybyśmy przetwarzali je bezpośrednio. Starannie wybieramy podmioty zewnętrzne, z którymi współpracujemy, dzielimy się z nimi tylko tymi danymi osobowymi, które są konieczne dla wykonania przez nie usług. Upewniamy się, że Państwa dane osobowe są bezpieczne.
• kiedy zgodnie z prawem musimy przekazywać Państwa dane innym organizacjom,
• gdy jest to niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej.

 1. Jakiego rodzaju prawa Państwu przysługują?

Mają Państwo pełną kontrolę nad swoimi danymi osobowymi.

Mają Państwo prawo do:
• dostępu do danych, które przechowujemy jako administrator danych,
• uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu,
• żądania sprostowania Państwa danych osobowych,
• wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli podstawą przetwarzania danych jest Państwa zgoda,
• sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w razie przetwarzania danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
• ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
• przenoszenia Państwa danych osobowych,
• żądania usunięcia Państwa danych osobowych, co do których nie został nałożony na nas obowiązek prawny nakazujący ich przetwarzanie,
• do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

 1. Mechanizm cookies na stronach internetowych Abrilux

Cookies (inaczej ciasteczka) to niewielkie informacje tekstowe, umieszczane na urządzeniu końcowym użytkownika w celu:
• realizacji usługi udostępnianej przez witrynę i zapewnienia jak największej wygody korzystania z serwisu (np. zapisanie i zapamiętanie ustawień i preferencji), wprowadzania i zapisywania pewnych informacji, automatyczne logowanie się,
• tworzenia liczników, statystyk, monitorowania aktywności i oceny korzystania z witryny przez odwiedzających,
• tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu,
• zalogowania się i zestawienia sesji na witrynie.

Użytkownik może zrezygnować z wykorzystywania z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe.

Więcej informacji, w tym informacje o wyłączeniu cookies dla różnych przeglądarek znajdują się na stronie: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Abrilux korzysta z cookies w celu analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze serwisów Abrilux, co umożliwia ulepszanie ich struktury, zawartości i treści wyświetlanych użytkownikom.

Abrilux korzysta z narzędzia HubSpot, co wiąże się z wykorzystaniem dodatkowych plików cookies. Szczegółowy zakres oraz sposób działania poszczególnych cookies został opisany na stronie HubSpot: https://knowledge.hubspot.com/reports/what-cookies-does-hubspot-set-in-a-visitor-s-browser

Narzędzie HubSpot śledzi użytkowników za pomocą plików cookie przeglądarki, co oznacza, że:
• Aktywność użytkownika jest monitorowana anonimowo. Jeżeli użytkownik przekaże swoje dane w jednym z formularzy, to HubSpot skojarzy jego poprzednie odsłony poszczególnych podstron na podstawie śledzącego pliku cookie.
• Istnieje możliwość usunięcia plików cookies, co oznacza że użytkownik będzie w takiej sytuacji traktowany jako nowy użytkownik i zostanie mu przypisany nowy plik cookie.
• HubSpot przypisze wyświetlenia strony do użytkownika, jeśli użytkownik kliknie łącze w wiadomości e-mail, która kieruje do strony z zainstalowanym kodem śledzenia HubSpot.

Więcej szczegółów znajduje się na stronie: https://knowledge.hubspot.com/account/how-does-hubspot-track-visitors

 1. Jak można się skontaktować z Abrilux?

W przypadku jakichkolwiek innych pytań lub uwag dotyczących niniejszej polityki można się z nami skontaktować:
• listownie na adres: ul. Klonowa 84, 05-240 Tłuszcz,
• przez e-mail: abrilux@abrilux.pl.

 1. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla pracowników lub współpracowników kontrahentów Abrilux – „osób kontaktowych”

Administratorem Państwa danych osobowych będzie Abrilux.

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe, ponieważ są Państwo osobą kontaktową dla Abrilux u naszego kontrahenta lub potencjalnego kontrahenta. W związku z tym będziemy przetwarzać Państwa dane, aby:
• Kontaktować się z Państwem w bieżących sprawach, w tym w sprawie wykonywania umów między nami a Państwa pracodawcą/podmiotem, który Państwo reprezentują, przedstawiania ofert, otrzymywania zleceń, odpowiadania na pytania. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości bieżącego kontaktu z naszymi kontrahentami (tj. ich pracownikami/współpracownikami).
• Przekazywać inne informacje o działalności i możliwych formach współpracy. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na utrzymywaniu relacji z pracownikami i współpracownikami naszych kontrahentów.
• Bronić się przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzić ewentualnych roszczeń związanych z umową z podmiotem, w którym Państwo pracują lub, który reprezentują, czyli naszym kontrahentem – jeżeli powstanie spór dotyczący umowy. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń.

Państwa dane otrzymaliśmy bezpośrednio od Państwa lub od Państwa pracodawcy/podmiotu, który Państwo reprezentują.

Od Państwa pracodawcy/podmiotu, który Państwo reprezentują otrzymujemy dane takie jak Państwa imię i nazwisko, służbowy numer telefonu i adres email, miejsce pracy, stanowisko lub informacje o tym, jakiego typu sprawami się Państwo zajmują.

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w okresie wykonywania umowy, którą zawarł z nami Państwa pracodawca/podmiot, który Państwo reprezentują, a także przez okres przedawnienia roszczeń z umowy.

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane naszym podwykonawcom, którzy będą realizować usługi na rzecz Państwa pracodawcy/podmiotu, który Państwo reprezentują oraz kancelariom prawnym, z którymi współpracujemy.

Mają Państwo następujące prawa związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych:
• prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania) swoich danych, usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych ze względu na szczególną sytuację, prawo do przenoszenia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

 1. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych innych osób kontaktujących się z Abrilux (telefonicznie, mailowo, przez formularz kontaktowy) oraz osób, z którymi kontaktuje się Abrilux (telefonicznie oraz mailowo)

Administratorem Państwa danych osobowych będzie Abrilux.

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu realizacji zapytania na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO oraz w celach marketingowych na podstawie Państwa zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane współpracującym z nami podmiotom lub naszym podwykonawcom.

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
• prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
• prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych,
• prawo usunięcia danych osobowych,
• prawo ograniczenia przetwarzania danych,
• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych ze względu na szczególną sytuację,
• prawo do przenoszenia danych,
* żądania w powyższych sprawach można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej,
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

W zakresie danych przetwarzanych w celach marketingowych w każdym czasie mogą Państwo cofnąć swoją zgodę, kontaktując się z nami. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne i nie wynika z przepisów prawa.

 1. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych osób zapisujących się na newslettera

Administratorem danych osobowych zawartych w zgłoszeniu jest Abrilux.

Dane osobowe są przetwarzane w celu dostarczenia newslettera, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane współpracującym z nami podmiotom lub naszym podwykonawcom.

Mają Państwo następujące prawa związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych:
• prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
• prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych,
• prawo usunięcia danych osobowych,
• prawo ograniczenia przetwarzania danych,
• prawo do przenoszenia danych,
* żądania w powyższych sprawach można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej,
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

W każdym czasie mogą Państwo cofnąć swoją zgodę, kontaktując się z nami. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie wynika z przepisów, ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości zamówienia newslettera.

 1. Czy polityka prywatności i polityka cookies mogą ulec zmianie?

Abrilux zastrzega sobie prawo do zmiany i aktualizacji Polityki Prywatności. Za każdym razem, kiedy dokonamy zmian, będziemy publikować nową wersję polityki prywatności na stronie abrilux.pl.

1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz podjętych działań.